5.Tema Zaman ve Mekan Tema Değerlendirme çoktan seçmeli sorular

6.sınıf Türkçe dersi için verilen 5.Tema Zaman ve Mekan Tema Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde paragrafın ana fikriyle ilgili en kapsamlı yargı yer almaktadır?

C) Bugün başarılı ve verimli olursak dünümüz de güzel olur yarınımız da.

2.Yazara göre insanın yaptığı yanlış nedir?

D) Geçmiş ve geleceği düşünüp anı değerlendirememek.

3.Paragrafta yer alan “geçmişin özleminden kendini kurtaramamak” ifadesiyle örtüşen cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A) Ne zaman anıları aklına gelse hüzünlenir, gözleri yaşarırdı.

4.Aşağıdakilerin hangisinde hâl eki kullanıl­mamıştır?

C) Osman Hamdi Bey’in tabloları muhteşem­di.

5.Aşağıdakilerin hangisinde bir varlığı işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır?

B) Davet malzemelerini bu çocuk getirmiş.

6.Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitleri se­çeneklerin hangisinde doğru sırayla veril­miştir?

B) Belirtisiz, belirtili, zincirleme, belirtili

7.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir var­lık veya nesnenin kime veya neye ait olduğu­nu gösteren ek (iyelik eki) kullanılmamıştır?

D) Yaz geldiğinde tatmak istediğim meyve­lerden ilki karpuzdu.

8.“Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime ve kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göster­mek ve anlam karışıklığını önlemek için kul­lanılır.” Açıklamanın karşılığı olan noktalama işa­reti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kulla­nılmıştır?

C) İhtiyar, ağacın yanından geçerken anıla­rını hatırladı.

9.“Otobüs 15( ) perondan 5( )9( )2011 tarihinde saat 9( )30’da kalktı. Yolculuk için yanına kraker( ) çikolata( ) kazak aldı.” Cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere konulması gereken noktalama işaretleri han­gi seçenekte doğru verilmiştir?

D) d(.) (.) (.) (.) (,) (;)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.