Ahmet Yesevi kimdir?

  • Ahmet Yesevi hakkında bildiklerinizi yazınız.

Ahmet Yesevi (1093 – 1156): Tam adı, Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî’dir.  Orta Asya’da Karahanlılar’ın hüküm sürdüğü dönemde, Türkistan’ın Sayram şehri doğmuştur. Günümüzde Kazakistan sınırları içinde kalan Yesi şehrine gelerek Arslan Baba’ya intisab eder. Menkıbeye göre Arslan Baba, Peygamber efendimizden aldığı manevi bir işaretle, ondan aldığı emanetleri Ahmet Yesevi’ye teslim etmiş, terbiyesi ile ilgilenerek onu irşat etmiştir. Arslan Baba’nın vefatı sonrası Buhara ve Semerkant’ta giderek, Hâce Yûsuf el-Hemedânî’nin (Semerkant’ta Melâmetiyye-Nakşîbendiyye-Kalenderiyye şeyhi) yanında eğitimini tamamlamıştır. Ahmet Yesevi, İslâm şeriat hükümlerini, tarikat adap ve erkânını ile tasavvuf esaslarını öğretmeğe çalışırken Türkistan Türkleri’nin İslamiyet’i kitleler halinde kabul ettiği 10.yüzyılda İslâmiyet’i Türklere sevdirmeyi, Ehl-i Beyt âkidesini yaymayı kendine gaye edinmiştir.

Ahmet Yesevi, tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olarak bilinir. İslâm’ı yeni kabul etmiş Türk topluluklarına dinin irfan yönünü tanıtmıştır. Yesevîlik tarikatını kurucusu olarak kabul edilir. Yerli halka ve göçebe köylülere, kendi inandıklarını ve öğrendiklerini, onların anlayabilecekleri bir dille ve alıştıkları yöntemlerle anlatmaya çalışmıştır. İslâm’ı yeni kabul etmiş Türk topluluklarına dinin irfan yönünü tanıtmıştır. Anadolu’daki tasavvufi akımlarının önde gelen isimlerinden olan Mevlana Celâleddîn Rûmî ve Hacı Bektaş Velî üzerinde büyük tesirler meydana getirmiştir. En büyük eseri “Divan-ı Hikmet”tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.