Müteferrika Matbaası’nda hangi türde kitaplar basılmıştır?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Osmanlı-Avrupa Etkileşimi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Müteferrika Matbaası’nda hangi türde kitaplar basılmıştır?

Bu matbaada sözlük, tarih ve coğrafyayla ilgili kitaplar basılmıştır. Basılan ilk kitap Vankulu Lügati adlı Osmanlıca-Arapça sözlüktür. İkinci eser Kâtip Çelebi’nin yazdığı Tuhfetu’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar (Deniz Seferleri Hakkında Büyüklere Armağan). Basılan ilk resimli kitap Amerika’nın keşfini anlatan Tarih-i Hind-i Garbi’dir. Kendisinin yazdığı Usule’l-Hikem fi Nizame’l-Ümem adlı Osmanlı yönetim sisteminin yeniden yapılanması gerekliliği anlatılan kitabı matbaasında basmıştır. Basılan toplam eser sayısı 17’dir.

Müteferrika Matbaası’nda basılan eserler: Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Sihah El-Cevheri), Tuhfet-ül Kibar fi Esfar el-Bihar, Tarih-i Seyyah, Tarih-i Hind-i Garbi, Tarih-i Timur Gürgan, Tarih-I Mısr-i Kadim ve Mısr-i Cedid, Gülşen-i Hülefa, Grammaire Turque, Usul el-Hikem fi Nizam el-Ümem, Fiyuzat-ı Mıknatısiye, Cihan-nüma, Takvim el-Tevarih, Kitab-ı Tarih-i Naima, Tarih-i Raşid, Tarih-i Çelebizade,Ahval-i Gazavat der Diyar-ı Bosna, Kitab-ı Lisan el-Acem el Müsemma bi-Ferheng-i Şuuri,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.