Türklerin İslam medeniyetine yaptıkları katkıları yazınız.

  • Türklerin İslam medeniyetine yaptıkları katkıları yazınız.

Türklerin İslam medeniyetine dini İlimler, pozitif bilimler ile sanat ve edebiyat alanlarında katkı yapmış, kurdukları medreselerde birçok bilim insanı yetişmişlerdir.

Dinî ilimlerde; fıkıh, tefsir, kelam, hadis ve tasavvuf alanlarında önemli eserler vermişlerdir. Fıkıh alanındaki çalışmalarıyla akla ve mantığa çok önem veren Ebu Hanife, kıyas metodunu geniş bir şekilde uygulamış ve bu alandaki görüşleri ekol haline gelmiş ve Hanefî mezhebinin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Ehli Sünnet mezhebinin inanç konularındaki esaslarını ortaya koyan Maturidî, tefsir ve kelam alanında eserler vermiştir.

Pozitif Bilimler alanında en çok tanınan kişilerden olan İbni Sina, tıp alanında çalışmalar yapmış, El Kanun Fi’t-Tıp ve Kitab-ı Şifa adlı eserleri yazmış, bu eserler uzun yıllar tıp eğitimi alanında temel kaynak olarak okutulmuştur. Pîri Reis denizcilik  ve coğrafya alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Ali Kuşçu ve Uluğ Bey astronomi alanında yaptığı çalışmalar ile tanınırken; Fârâbi, felsefe, matematik ve mantık alanında çalışmalar yapmıştır.

Sanatın musiki, mimari, edebiyat, minyatür, tezhip ve hat gibi birçok alanında Türk sanatçılar çeşitli eserler vermiş, günümüze kadar ulaşan önemli mimari ve sanat değeri taşıyan eserler bırakmışlardır. Türklere has bir sanat olan minyatür, İslam dünyasında yayılmıştır. Yapılan mimari eserlerde sanatsal değerler ön planda tutulmuştur. Müzik alanında Tasavvuf musikisi türü oluşmuş, bu alanda önemli eserler verilmiştir. Kanun isimli müzik aleti musikiye kazandırılmış,  Itri ve Dede Efendi bu alanda önemli eserler vermişlerdir. Edebiyat alanında birçok eser verilmiş, Mevlana’nın Mesnevi’si ve Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Şerif’i bu alanda ilk akla gelen eserler olmuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.