Türklerin İslami ilimlere ne gibi katkıları olmuştur.

  • Türklerin İslami ilimlere ne gibi katkıları olmuştur.

Türklerin islami eserleri :Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’i, Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk’ü, Ali Şir Nevai’nin Muhâkemâtü’l-Lügateyn’i ve Edip Ahmet Yükneki’nin Atabetü’l-Hakâyık’ı

Türk –İslam mimarisi ortaya çıkmış  birçok şehirde cami, han, hamam, külliye, kümbet, mescit gibi eserler yapılmıştır. İlk Türk İslam devletleri döneminde eğitime çok  önem verilmiş medreseler açılmıştır.Türkler kurdukları medreselerde tefsir, fıkıh, kelam, hadis tasavvuf gibi dinî ilimlerle, matematik, tıp, astronomi,  fizik gibi müspet bilimler alanında da çalışmalar yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.