Cümlelerin fiillerinin “iş, oluş, durum” anlamlarından hangisine sahip olduğunu belirleyerek yanlarına yazınız.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Mimar Sinan etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerin fiillerinin “iş, oluş, durum” anlamlarından hangisine sahip olduğunu belirleyerek yanlarına yazınız.

Kitabın sayfalarını büyük dikkatle açıyordu. ()

Bu belgesel yöresel yemekleri tanıtıyor. ()

Ekinler yağmurdan sonra çok büyüdü. (oluş)

Misafirler bir fincan kahve içip kalktı. (durum)

İzciler, şarkılar söyleyerek dere boyunca yürüdü. (durum)

Bahçeye diktiğim fidan benden hızlı uzuyor. (oluş)

Karanlıktan etrafımı doğru düzgün göremiyordum. ()

Güvercinler takla atarak uçuyordu. (durum)

Lacivert kazağımın rengi soldu. (oluş)

Otobüs şehre yakın bir yerde durdu. (durum)

Bu hafta sonu Anadolu Medeniyetleri Müzesine gideceğiz. (durum)

Bu kış kayak yapmayı öğrendim. ()

b) Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre gruplayınız.

uyumak, gülmek, yazmak, okumak, yatmak, durmak, içmek, sararmak, düşünmek, esmek, bulmak, güzelleşmek, temizlemek, yaşlanmak, eskimek

İş Fiilleri:

 • yazmak
 • okumak
 • içmek
 • düşünmek
 • bulmak
 • temizlemek

Oluş Fiilleri

 • sararmak
 • esmek
 • güzelleşmek
 • yaşlanmak
 • eskimek

Durum Fiilleri

 • uyumak
 • gülmek
 • yatmak
 • durmak

Aşağıdaki örneği inceleyerek resimlerdeki isim ve fiilleri örnekteki gibi yazınız.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Mimar Sinan etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki örneği inceleyerek resimlerdeki isim ve fiilleri örnekteki gibi yazınız.

Ne oluyor?

Uçuyor

Fiil

Bu nedir?

Kuş

isim

 

Ne oluyor?

içiyor

Fiil

Bu nedir?

Kedi

İsim

 

Ne oluyor?

Oturuyor

Fiil

Bu nedir?

İnsan

isim

 

Ne oluyor?

eğleniyor

Fiil

Bu nedir?

çocuk

isim

 

Ne oluyor?

Ötüyor

Fiil

Bu nedir?

Horoz

isim

 

Ne oluyor?

Çalıyor

fiil

Bu nedir?

Gitar

isim

Yanlış yazılan birleşik kelimeleri bulunuz.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Mimar Sinan etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Aşağıda verilen birleşik kelimelerden bazılarının yazımı yanlıştır. Yanlış yazılan birleşik kelimeleri bularak karşılarına doğrularını yazınız.

kay nana → kaynana

reddetmek → reddetmek

keçi boynuzu → keçi boynuzu

gece sefası → gece sefası

danaburnu → danaburnu

kara fatma → kara fatma

kara taban → karataban

tavukgöğsü → tavuk göğsü

küçükayı → küçükayı

karayolu → kara yolu

halkbilimi → halk bilimi

kirli sarı → kirli sarı

Birleşik kelimelerin hangileri ayrı, hangileri bitişik yazılır?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Mimar Sinan etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıda verilen birleşik kelimelerin yazımına dikkat ediniz. Hangilerinin ayrı, hangilerinin bitişik yazıldığını inceleyerek eksik ifadeleri tamamlayınız.

1.Ses düşmesi bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

2.Ses türemesi bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

3.Oyun adları bitişik yazılır.

4.Fiillerle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

5.Kişi adları bitişik yazılır.

6.Yer adları bitişik yazılır

7.Ara yönlerin adları bitişik yazılır.

8.“Baş” kelimesiyle oluşan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

9.Ses düşmesi veya türemesi bulunmayan yardımcı fiillerle kurulmuş birleşik kelimeler ayrı yazılır.

10.Bitki ve hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

11.Gök cisimlerinin adları bitişik yazılır.

12.Hastalık adları bitişik yazılır.

13.Yiyecek adları bitişik yazılır.

14.Gök cisim adları bitişik yazılır.

15.Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır.

16.Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

17.Renk tonunu belirtmek için renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır.

Saha, görev, süreç kelimelerinin eş anlamlıları nelerdir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Mimar Sinan etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını bulmacadan bularak kelimelerin karşılarına yazınız.

saha eş anlamlısı: alan

görev eş anlamlısı: vazife

süre eş anlamlısı: zaman

düzey eş anlamlısı: seviye

değerli eş anlamlısı: kıymetli

yıl eş anlamlısı: sene

ömür eş anlamlısı: hayat

 • Aşağıdaki kelimeleri karşıt anlamlılarıyla eşleştiriniz.

kaybetmek – kazanmak

barışmak – savaşmak

gitmek – gelmek

almak – vermek

uzaklaşmak

bozmak – yapmak

ayrılmak – yaklaşmak

Mimar, ünlü, türbe, su kemeri ne demek?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Mimar Sinan etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu kelimelerin TDK Türkçe Sözlük’ündeki anlamıyla karşılaştırınız. Kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Mimar ne demek: Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kimse.

Ünlü ne demek:  Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı.

Türbe ne demek: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı.

Acem ne demek:  İran ülkesi, İranlı.

Sefer ne demek:  Yolculuk.

Su kemeri ne demek:  suyun bir noktadan başka bir noktaya taşıması amacıyla insanlarca inşa edilen kanallar.

Bu binayı çok ünlü bir mimar tasarlamış.

Sanatçılar en çok tanınan ünlülerdir.

Mahallemizdeki türbe bir evliyaya aitmiş.

Komşumuz ülkemize Acem diyarından göç etmiş.

Yük gemisi yeni bir sefere çıkıyor.

Geçmişte şehirlere su getirmek için borular yerine su kemerleri kullanılmış.

Millî kültürü oluşturan öğeler nelerdir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Mimar Sinan etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Millî kültürü oluşturan öğelerin neler olduğunu araştırınız. Araştırma sonucunda öğrendiklerinize göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Toplumların sahip oldukları maddi ve manevi değerleri Milli kültürünü yansıtır. Dilimiz, tarihimiz, geleneklerimiz, türkülerimiz, oyunlarımız, geleneksel sanatlarımız milli kültürümüzü oluşturan unsurlardır.

Milli kültür:

 • Dilimiz
 • Tarihimiz
 • Geleneklerimiz
 • Türkülerimiz
 • Oyunlarımız
 • Geleneksel sanatlarımız

Sosyal Bilgiler eğitiminin amacı nedir?

 • Sosyal Bilgiler öğretiminin amaçları nelerdir?

Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amacı, öğrenciye iyi bir yurttaş olarak toplumsal kişilik kazandırmaktır. Bunun için öğrencilerin görev ve sorumluluklarını bilmesi, çevresine ve çevresindeki olaylara karşı bilinçli olması, bireylerin gerek kendisine, gerekse ailesine, çevresindeki diğer insanlara, yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu, toplumsal çevresine etkili bir biçimde nasıl uyum sağlayacağını öğretilir.

Sosyal bilgiler eğitimi ile öğrencilerin:

– Eleştirici, yapıcı ve yaratıcı düşünme ve yetenekleri gelişir, sorun çözme ile ilgili becerileri kazanması sağlanır.

– Bireyler arası ilişkilerini geliştirir, işbirliği yapmasını öğrenir, sorumluluk bilinci kazanarak yetişir.

– Temel yurttaşlık hak ve sorumluluklarını kavrar; anayasa ve yasalar karşısında görev ve sorumluluklarını bilir.

– Ekonomik olma konusunda görüş kazanır, gereksinimlerini iyi belirleme ve doğru tercihler yapma alışkanlığını elde eder.

Sosyal bilgiler ile sosyal bilimler arasındaki fark nedir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yaşantımızda Sosyal Bilgiler hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Sosyal bilgiler ile sosyal bilimler arasındaki fark nedir?

Sosyal bilgiler: Genel tanım olarak vatandaşlık eğitimi amacıyla insan ilişkileriyle ilgili bilgi ve deneyimlerin birleştirilmesi ile bireylerin toplumsal hayata hazırlanıp, onların sosyal yanlarını geliştirebilmeleri, tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularında temel bilgi edinmeleri sağlamaktır. Sosyal bilgiler, toplumu oluşturan bireylere; vatandaşlık yeterlilikleri kazandırmak için sanat, edebiyat ve sosyal bilimlerin disiplinler arası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir çalışma alanı olarak da tanımlanabilir.

Sosyal Bilgiler eğitiminde; coğrafya, tarih, sosyoloji ve sanat, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, hukuk, felsefe, siyasi bilimler, psikoloji, din, edebiyat, matematik ve doğa bilimleri alanında bilgiler verilir. Sosyal bilgilerin temel amacı, birbirlerine bağımlı, global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için genç insanlara yardımcı olmaktır.

Sosyal Bilimler: İnsan tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen derin bilgiler olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bu alan, insan tarafından meydana getirilen gerçekle uğraşmaktır.

Sosyal Bilgiler İle Sosyal Bilimler Arasındaki Fark:

– Sosyal Bilgiler, insanın toplum olarak yaşayışını, davranışını, temel gereksinimlerini, bunların karşılanma biçimlerinin giderilmesi için yapılan çalışmaları ve ilgili kurumları ele alırken; Sosyal bilimler ise bilimsel anlamda insanın insanla ve çevresiyle etkileşimini inceler.

– Sosyal bilgiler, için sosyal bilimler ile din, ahlak, arkeoloji ve doğal bilimlerden yararlanarak iyi vatandaşların yetiştirilmesini amaçlar; Sosyal bilimler ise toplumlarla ilgili yeni bilgi ve fikirler üretmeyi amaçlar.

– Sosyal Bilgiler ilköğretimde verilir; Sosyal Bilimler orta öğretim kurumları ve üniversitelerde öğretilir.